Stanovy združenia občanov
podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

Článok I.
Názov, sídlo a ciele združenia

1) Názov združenia: „Únia Fitness Centier Slovenska, stavovská organizácia vnútorných športovísk“ (ďalej v texte len „združenie“)

2) Sídlo združenia: K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín

3) Ciele združenia sú:
a, presadiť zaradenie vnútorných športovísk pod jedno označenie živnosti, so špecifikáciou podskupín
b, zjednotenie majiteľov a prevádzkovateľov fitness centier
c, presadzovanie záujmov majiteľov a prevádzkovateľov fitness centier
d, podpora sektoru fitness a zdravého spôsobu života
e, organizovanie športových podujatí
f, pedagogická činnosť v oblasti športu

 

Článok II.
Členstvo, práva a povinnosti členov

1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá prevádzkuje vnútorné alebo vonkajšie športovisko a jedná sa o kamennú prevádzku v oblasti pohybových aktivít, ktorá súhlasí so stanovami združenia a zaplatí členský príspevok.

2) Členstvo v združení vzniká prijatím člena predsedníctvom na základe žiadosti uchádzača o členstvo po uhradení príspevku. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením predsedníctvom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena – právnickej osoby.

3) Členovia majú práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volení do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4) Členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
c) platiť členské príspevky,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
e) zúčastňovať sa členských schôdzí.

Článok III.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

1) najvyšší orgán – členská schôdza,
2) hlavný odporúčací orgán – zástupcovia krajov,
3) štatutárny orgán – predsedníctvo,
4) predseda.

1) Členská schôdza:
a) tvoria ju všetci členovia združenia;
b) zvoláva ju predseda, alebo nadpolovičná väčšina členov predsedníctva, alebo nadpolovičná väčšina členov;
c) je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov;
d) volí členov predsedníctva – na to aby bol člen predsedníctva zvolený musí získať aspoň 2/3 hlasov všetkých členov;
e) odvoláva členov predsedníctva – na to aby bol člen predsedníctva odvolaný musí získať aspoň 2/3 všetkých členov.

2) Zástupcovia krajov:
a) zastupujú prevádzky v jednotlivých krajoch SR – na každý kraj pripadá jeden zástupca;
b) predkladajú predsedníctvu návrhy;
c) podieľajú sa na činnosti združenia;
d) sú volení a odvolávaní predsedníctvom.

3) Predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou svojich členov vykonáva nasledovné činnosti:
e) zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene;
f) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
g) volí a odvoláva predsedu združenia;
h) schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet;
i) schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov;
j) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
k) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov;
l) rozhoduje o zániku združení;,

4) Predseda:
a) zabezpečuje koordinuje činnosť združenia;
b) reprezentuje združenie;
c) zvoláva členskú schôdzu;
d) koordinuje činnosť zástupcov krajov;
e) je volený na funkčné obdobie 4 roky.

 

Článok IV.
Zásady hospodárenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.

2) Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.

3) Členský príspevok upraví vnútorný predpis združenia, ktorý vydá predsedníctvo.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1) Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.